Algemene voorwaarden KopFit

De persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend leefstijl- en vitaliteisadvies en worden alleen gebruikt voor de administratie van KopFit en worden niet aan derden verstrekt. KopFit zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.

Artikel 1: Contractduur en opzegging

Eerste contractduur is afhankelijk vanaf van type programma/pakket. Na het aflopen van het gekozen programma/pakket eindigt het contract automatisch. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk.

Artikel 2: Algemeen

Het lidmaatschapsgeld welke de cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door KopFit worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren. KopFit behoudt zich het recht de openingstijden, roosters en prijzen te wijzigen.

Artikel 3: Betalingsverplichting

Betaling dienst steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KopFit aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door KopFit aangegeven. KopFit is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien KopFit een niet betaalde factuur uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde klant.

Artikel 4: Trainingsvoorwaarden, tijden & 24-uur policy
Er wordt altijd getraind onder begeleiding van een trainer van KopFit, met een maximum van 2 personen. Men dient bij afwezigheid zich vooraf af te melden door middel van een persoonlijk bericht naar de trainer. Hier wordt een 24-uur termijn voor gehanteerd. Annuleren van de training binnen de 24-uur termijn geeft geen restitutie van credits. Per maand is het mogelijk om één training te verplaatsen naar een ander moment dan de vaste trainingstijd, zoals van tevoren afgesproken (op basis van een trainingsfrequentie van 1x per week). Per maand is het mogelijk om twee trainingen te verplaatsen naar een ander moment dan de vaste trainingstijd, zoals van tevoren afgesproken (op basis van een trainingsfrequentie van 2x per week). Per maand is het mogelijk om drie trainingen te verplaatsen naar een ander moment dan de vaste trainingstijd, zoals van tevoren afgesproken (op basis van een trainingsfrequentie van 3x per week). De trainingstijden worden in overeenstemming met de trainer vastgesteld. Tijdens officiële feestdagen is KopFit gesloten.

Artikel 5: Huishoudelijk reglement
De cursist houdt zich aan de door of wegens de directie van KopFit gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
De cursist verklaart dat hij/zij  de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist KopFit vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. KopFit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die op het parkeerterrein voor KopFit heeft staan.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid cursist
De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van de KopFit nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder af te melden, zal KopFit het lidmaatschap met de cursist beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw oude lichaam en leefstijl vanzelf terug.


Artikel 8: Kleding, schoenen en handdoek

Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam of haltershirts is verboden. Het te dragen schoeisel dient schoon te zijn. Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht. Het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan in de trainingsruimten, m.u.v. medische redenen.